اُزُن

خانه توانایی فعال‌سازی سیستم‌ایمنی توسط اُزُن با غلظت کم

توانایی فعال‌سازی سیستم‌ایمنی توسط اُزُن با غلظت کم

سلول‌های سیستم‌ایمنی همچون لنفوسیت‌ها، سلول‌های کمک‌کننده T ، سلول‌های محدودکننده و سلول‌های کشنده طبیعی NK Cell همراه با ساخت پیامبر ثانویه‌ی خود، همچون سایتوکین‌ها و اینترفرون، منجر به این اثر می‌شوند.

القا و فعال‌سازی آنتی‌اکسیدان‌های سلولی و از بین بردن رادیکال‌های آزاد، اثرات تخریبی و واکنشهای رادیکالی اکسیژن بر سلامت سلول‌ها و ارگان‌ها را خنثی کرده و مکانیزم محافظت از سلول را به خوبی ایجاد می‌کند. اثر قابل توجه اُزُن تراپی برای درمان سرطان با همکاری انستیتو کنسر دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله طی یک مطالعه دو ساله به اثبات رسیده است. دانش تزریق اُزُن از طریق صفاق که پیشرفته ترین و کارآمدترین روش اُزُن تراپی در درمان سرطان است به همت پروفسور اُلمدو به نویسندگان این مجموعه انتقال داده شده است و سپس در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله بومی سازی گردیده است.